Betalinger

Forudbetalinger

Som udgangspunkt skal en vare være overleveret til et fragtfirma eller udleveret til forbrugeren, før en virksomhed må trække betalingen fra forbrugerens konto.

Det fremgår af de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til handel og markedsføring på internettet fra 2015, at betaling normalt ikke skal ske, før varen er sendt. Det skal ses i lyset af købelovens samtidighedsgrundsætning, hvoraf det følger, at køberen skal betale for en vare, når denne leveres.

Forbrugerombudsmandens retningslinjer for betalingsmodtageres håndtering af betalinger ved fjernsalg fra 2014 præciserer, hvad der er god markedsføringsskik og god erhvervsskik.

Et standardvilkår om forudbetaling vil kunne være urimeligt efter aftalelovens § 38 c, jf. § 36, og dermed i strid med markedsføringslovens regler om god skik, hvis der ikke foreligger en saglig og rimelig grund til at kræve forudbetaling, jf. pkt. 4.2. i Forbrugerombudsmandens retningslinjer om betalingsmodtageres håndtering af betalinger ved fjernsalg fra 2014.

Det fremgår af retningslinjerne, at en saglig og rimelig grund kan være, at der er tale om levering af varer, som er fremstillet efter forbrugerens specifikationer, eller som har fået et tydeligt personligt præg, jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 3 (bestillingskøb), eller hvor der er en fast sagligt begrundet branchekutyme for forudbetaling, som der fx er ved løbende aftaler om levering af aviser, blade og tidsskrifter. Det er ikke sagligt at kræve forudbetaling, fordi virksomheden har et likviditetsbehov.