Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
14/02776

Lovgivning

  • 3

Vished for rigtigheden af angivelser om faktiske forhold

Når en erhvervsdrivende oplyser om faktiske forhold i sin markedsføring, skal deres rigtighed kunne dokumenteres. Der er rejst tvivl om, hvornår dokumentationen skal foreligge. Det er Forbrugerombudsmandens opfattelse, at en erhvervsdrivende ved markedsføringen skal have dokumentationen klar eller have vished for, at den kan fremskaffes.

Kravet til dokumentation af angivelser om faktiske forhold følger af markedsføringslovens § 3, stk. 3. Men det fremgår ikke direkte af bestemmelsen, hvornår dokumentationen skal foreligge.

Forbrugerombudsmanden har vurderet markedsføringslovens § 3, stk. 3, i lyset af markedsføringsdirektivet og markedsføringslovens § 1. Det er herefter opfattelsen, at kravet til dokumentation i civile og administrative sager indebærer, at en erhvervsdrivende på tidspunktet for markedsføringen skal have vished om, at angivelser om faktiske forhold er rigtige.

Det betyder, at den erhvervsdrivende må have dokumentationen klar, når markedsføringen finder sted, eller have vished for, at den kan fremskaffes og fremlægges, hvis den efterspørges.

Dokumentationen må som udgangspunkt kunne fremlægges inden for de frister, der normalt fastsættes i forbindelse med Forbrugerombudsmandens tilsyn efter markedsføringsloven. Fremlægges beviserne ikke, kan Forbrugerombudsmanden anse de markedsførte faktiske forhold for urigtige i civile sager.

Link til notat om dokumentationskravet i markedsføringslovens § 3, stk. 3.