Øvrige nyheder

Forbrugere blev opkrævet ulovlige gebyrer på parkeringsområder med automatisk nummerpladeregistrering

SikkerParkering ApS og Aarhus Airport A/S har overtrådt renteloven ved at opkræve for høje rykkergebyrer hos forbrugere, som betalte for sent for deres parkering. Selskabernes praksis for opkrævning af kontrolafgifter ved ikke-forskriftsmæssig parkering var desuden i strid med reglerne for udstedelse af kontrolafgifter på private parkeringsområder.

18. juni 2024 kl. 8.10 er beskrivelsen af den forenklede proces præciseret

Flere forbrugere klagede til Forbrugerombudsmanden, efter de havde modtaget et brev vedrørende manglende betaling for parkering i henholdsvis Aarhus Lufthavn og Lyngby Storcenter. Ud over prisen for selve parkeringen skulle forbrugerne betale et såkaldt ”opkrævningsgebyr” på mellem 250-300 kr.

Forbrugerombudsmanden vurderede, at opkrævningsgebyrerne reelt var rykkergebyrer og derfor omfattet af reglerne i renteloven. Gebyrerne var ulovlige, da de oversteg den tilladte grænse på højst 100 kr. pr. rykkerskrivelse.

Begge parkeringsområder var udstyret med et ANPR-system (”Automatic Number Plate Recognition”), hvor et kamera automatisk scanner og registrerer køretøjets nummerplade ved ind- og udkørsel fra parkeringsområdet. Ifølge parkeringsvilkårene kunne kunden betale for parkeringen i op til 48 timer efter udkørsel fra parkeringsområdet. Hvis kunden ikke havde betalt inden for denne frist, blev der på baggrund af nummerpladeregistreringen sendt et brev til køretøjets ejer, som indeholdt en opkrævning af det skyldige beløb for selve parkeringen med tillæg af et opkrævningsgebyr. Da brevet med opkrævningen blev sendt som følge af manglende betaling fra kundens side, var brevet en rykkerskrivelse i rentelovens forstand.

Derudover vurderede Forbrugerombudsmanden, at selskabernes praksis ved opkrævning af kontrolafgifter var i strid med reglerne i bekendtgørelsen om indgåelse af visse aftaler om parkering og udstedelse af kontrolafgifter på private parkeringsområder. Det skyldes, at selskaberne havde en fast praksis, hvor de på baggrund af overvågningsbillederne fra parkeringsområdet sendte kontrolafgiften til adressen tilhørende motorkøretøjets registrerede bruger. Det er i strid med reglerne, som foreskriver, at kontrolafgiften skal være anbragt umiddelbart synligt på køretøjet eller være overgivet til føreren.

Det er kun hvis køretøjet fjernes, før det har været muligt at anbringe dokumentet med kontrolafgiften på køretøjet eller overgive det til føreren, at kontrolafgiften efterfølgende kan sendes til ejeren eller brugeren af køretøjet. Denne undtagelse gælder dog ikke, hvis parkeringsselskabet selv har indrettet sin kontrolpraksis på en måde, så det ikke er muligt at meddele kontrolafgiften som foreskrevet i bekendtgørelsen.

Er kontrolafgiften pålagt i strid med reglerne, vil den være ugyldig, og parkeringsselskabet vil i så fald ikke lovligt kunne opkræve eller opretholde krav på betaling af kontrolafgiften.

Aarhus Airport A/S har meddelt Forbrugerombudsmanden, at selskabet har valgt at efterkomme Forbrugerombudsmandens vurdering og vil ændre sine procedurer i overensstemmelse hermed.

SikkerParkering ApS er efter Forbrugerombudsmandens behandling af sagen opløst ved fusion med selskabet Securitas A/S. Securitas A/S har meddelt Forbrugerombudsmanden, at selskabet ikke vil efterkomme Forbrugerombudsmandens vurdering.

Forbrugerombudsmand Torben Jensen siger:

Renteloven indeholder et loft over, hvor høje gebyrer en virksomhed må opkræve for at sende rykkerskrivelser til skyldnere. Det gælder også parkeringsselskaber, der vil rykke en forbruger for manglende betaling af parkeringstid. Reglerne har til formål på den ene side at dække virksomheders rimelige inddrivelsesomkostninger og på den anden side sikre, at inddrivelse ikke bliver en indtjeningskilde i sig selv.

 

Der er helt specifikke regler for, hvordan en kontrolafgift skal meddeles til en person, som har parkeret i strid med vilkårene på et privat parkeringsområde. Formålet med reglerne er at sikre, at kunden modtager alle relevante oplysninger, så vedkommende med det samme kan vurdere, om kontrolafgiften er pålagt med rette eller ej. Hvis kunden først modtager kontrolafgiften længe efter at have forladt parkeringsområdet, vil vedkommende have betydeligt ringere mulighed for at kunne varetage sine interesser og undersøge kontrolafgiftens berettigelse.

 

Gode råd til dig, der har modtaget en kontrolafgift, som du er uenig i:

Hvis du ønsker at få behandlet spørgsmålet om en kontrolafgifts berettigelse, har du mulighed for at indbringe sagen for Parkeringsklagenævnet, som behandler klager over kontrolafgifter udstedt af private parkeringsselskaber. Det koster 175 kr., som du får tilbage, hvis du vinder sagen. Forbrugere, der har betalt en kontrolafgift, i den tro at de var forpligtede hertil, har også mulighed for at indbringe sagen for Parkeringsklagenævnet med henblik på efterfølgende at kunne kræve tilbagebetaling.

For at klage til Parkeringsklagenævnet kræver det, at du forinden har gjort indsigelse over for parkeringsselskabet, og at virksomheden enten har afvist indsigelsen, eller det ikke har reageret på din indsigelse inden for 3 måneder fra din indsigelse.

Du kan læse mere om Parkeringsklagenævnet samt finde kontaktoplysninger og klageformular på www.parkeringsklagenaevnet.dk.

Du har også mulighed for at anlægge en retssag efter reglerne om den forenklede proces, som kan anvendes på sager, hvor kravet ikke overstiger 100.000 kr. Det er en procesform, hvor retten hjælper dig under forberedelsen af sagen, og du derfor ikke behøver antage en advokat. Det koster 750 kr. i retsafgift at anlægge en sag efter den forenklede proces.

Hvis du endnu ikke har betalt den kontrolafgift, som du mener er uberettiget, kan du også vælge at skrive til parkeringsselskabet, at du bestrider kravet, og at selskabet bedes indbringe kravet for retten under den forenklede proces. Herefter vil en dommer vurdere, om kontrolafgiften er berettiget. Eftersom du risikerer at blive pålagt sagsomkostninger, hvis du ikke får medhold, bør du dog kun vælge denne mulighed, hvis du er meget sikker på, at kontrolafgiften er uberettiget.

Du kan læse mere om den forenklede proces og finde vejledning til at anlægge en sådan sag via dette link (domstol.dk).

Forbrugerombudsmanden hører gerne fra forbrugere, som har fået behandlet en sag ved Parkeringsklagenævnet eller ved domstolene.

Lovgrundlag:

Renteloven:

§ 9 b. For rykkerskrivelser vedrørende fordringer kan fordringshaveren kræve et gebyr, jf. stk. 2, såfremt skrivelsen er fremsendt med rimelig grund (rykkergebyr). Fordringshaveren kan endvidere kræve et gebyr, jf. stk. 3, for at anmode en anden om at inddrive fordringen på fordringshaverens vegne, såfremt dette er sket med rimelig grund (inkassogebyr).

Stk. 2. Der kan kræves et rykkergebyr på højst 100 kr. for hver rykkerskrivelse, dog højst for 3 skrivelser vedrørende samme ydelse. Har skyldneren inden for en sammenhængende periode til stadighed været i restance vedrørende samme skyldforhold, kan der uanset 1. pkt. højst kræves rykkergebyr for 3 skrivelser vedrørende restancerne i den pågældende periode. Der kan kun kræves gebyr for rykkerskrivelser, som er sendt med mindst 10 dages mellemrum.

Bekendtgørelse om indgåelse af visse aftaler om parkering og udstedelse af kontrolafgifter på private parkeringsområder (bekendtgørelse nr. 202 af 28. februar 2014):

§ 1. Meddelelse om en kontrolafgift pålagt på private parkeringsområder skal være skriftlig.

Stk. 2. Oplysning om, at kontrolafgift er pålagt, skal meddeles føreren ved, at et dokument, som indeholder oplysning om, at kontrolafgiften er pålagt, anbringes umiddelbart synligt på køretøjet eller overgives til føreren. Hvis køretøjet fjernes, før det har været muligt at anbringe dokumentet på det, og hvis det ikke har været muligt at overgive dokumentet til føreren, kan meddelelse om, at kontrolafgift er pålagt, dog efterfølgende sendes til ejeren eller brugeren af køretøjet.

Pressekontakt

Kontakt Forbrugerombudsmandens pressesekretariat på tlf. 41 71 50 98.

Links:

Forbrugerombudsmandens vurderingsbrev til SikkerParkering (pdf)

Forbrugerombudsmandens vurderingsbrev til Aarhus Airport (pdf)