Betalinger

Betalinger uden samtykke

En betalingstransaktion er kun autoriseret, hvis forbrugeren har givet sit samtykke til at gennemføre betalingen. Hvis forbrugeren ikke har givet samtykket, er betalingerne uautoriserede. Det følger af betalingslovens § 82.

Abonnementsaftaler og betalingsaftaler

Flere netbutikker betinger køb af varer med rabat af, at forbrugeren samtidig binder sig til et abonnement. Om en forbruger er bundet af en abonnementsaftale afhænger bl.a. af, om forbrugeren er blevet tydeligt oplyst om abonnementet, herunder om virksomheden har givet forbrugeren de oplysninger, som virksomheden pligtmæssigt skal oplyse efter forbruger-aftalelovens § 8, jf. § 12, stk. 1, på en klar og tydelig måde.

Hvis en abonnementsaftale ikke er bindende for forbrugeren efter forbrugeraftalelovens § 12, stk. 3, er det Forbrugerombudsmandens opfattelse, at betaleren derfor heller ikke kan anses for at have autoriseret abonnementsbetalingerne efter betalingslovens § 82.

Hvilke betalingstransaktioner en forbruger har givet samtykke til ved for eksempel at give sine kortoplysninger, og som dermed lovligt må trækkes via kortet, afhænger af omstændighederne ved forbrugerens afgivelse af sit samtykke, herunder blandt andet hvilke oplysninger forbrugeren fik i forbindelse med autorisationen, og hvordan oplysningerne fremgik.

Hvis forbrugeren ikke får oplysninger om abonnementsbetalingerne, herunder størrelsen af beløbet og intervallet for betalingerne, på det sted autorisationen sker (betalingssiden), er det Forbrugerombudsmandens vurdering, at forbrugeren ikke kan anses for at have givet samtykke til abonnementsbetalingerne efter § 82.

Betalingerne i en betalingsaftale kan alene vedrøre et bestemt aftaleforhold. Det betyder, at aftalen og karakteren af betalingerne skal være afgrænset og fastlagt på forhånd. Der skal være tale om et i aftalen bestemt og afgrænset (løbende) skyldforhold, for eksempel betalinger i henhold til et medlemskab af en fitnessklub eller et telefonabonnement. Betalinger af andre og eventuelt nye skyldforhold kræver en separat betalingsaftale.

Hvis det efter aftalen er muligt at tage betaling for særskilte ydelser eller i særlige tilfælde, for eksempel et gebyr i tilfælde af, at man udebliver fra en reserveret fitnesstime, må kriterier og priser herfor fremgå klart af aftalen.

Betalinger, der ikke er indgået en aftale om, vil være uautoriserede i betalingslovens forstand.

Tilbagekaldelse af samtykke

En forbruger kan tilbagekalde et samtykke til en række betalingstransaktioner. Eventuelle fremtidige betalingstransaktioner skal anses for uautoriserede. Det følger af betalingslovens § 82, stk. 3.

Det må i betalingsaftalen angives, at forbrugeren til enhver tid ubetinget kan tilbagekalde sin tilladelse til betalingsmodtageren til fremover at trække beløb på betalingsinstrumentet/betalingskontoen, uafhængigt af om forbrugeren måtte være forpligtet af det underliggende aftaleforhold med den virkning, at eventuelle fremtidige betalinger skal anses for uautoriserede i betalingslovens forstand.

Til forbrugeren

Hvis nogen har trukket penge på dit kort, uden du har givet lov til det, kan din bank være forpligtet til at skulle tilbagebetale pengene til dig. For at få pengene udbetalt skal du gøre indsigelse mod betalingerne til din bank.

De fleste banker har en indsigelsesblanket på sin hjemmeside, som du kan udfylde og sende til banken.

Du skal sende din indsigelse ”snarest muligt” til din bank. En indsigelse til banken inden for 14 dage, efter misbruget eller fejlen er konstateret, vil være tilstrækkelig til at opfylde kravet om ”snarest muligt”. Der må dog maksimalt gå 13 måneder fra, at beløbet er trukket, til du gør indsigelse. Bliver fristen overskredet, går hele beløbet tabt.