Andre brancher

Parkering

Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med, om virksomheder overholder reglerne, når de opkræver kontrolafgifter.

Parkeringsbøde eller kontrolafgift

Det er kun politiet, der kan opkræve parkeringsbøder. Det kan ske, hvis en person parkerer på en måde, der er i strid med færdselsloven, fx ved at parkere på en cykelsti.

Nogle virksomheder, fx ejere af parkeringspladser, kan i stedet opkræve såkaldte kontrolafgifter hos forbrugere, der anvender parkeringspladserne.

Forbrugerombudsmanden fører ikke tilsyn med reglerne om parkeringsbøder, men i stedet med reglerne om kontrolafgifter.

Aftaler om kontrolafgifter

Normalt skal begge parter aktivt acceptere en aftale, før den er gældende. På parkeringspladser er det dog lidt anderledes. Man kan nemlig godt blive anset for at have accepteret vilkårene på pladsen blot ved at parkere der. Det kræver dog, at de gældende vilkår er skiltet tilstrækkeligt tydeligt.

Kontrolafgiftsbekendtgørelsen (bekendtgørelse om indgåelse af visse aftaler om parkering og udstedelse af kontrolafgifter på private parkeringsområder) indeholder nogle regler om, hvordan skiltningen på offentligt tilgængelige parkeringspladser skal være (§§ 3 og 4 samt bilag 1), og hvordan en kontrolafgift skal udformes (§ 1, stk. 1, og § 2).

Der skal bl.a. være et tydeligt skilt med et hvidt ”P” på sort baggrund, hvor der står, at regler og vilkår for at parkere på pladsen fremgår af skilte på pladsen. Derudover skal der være et passende antal skilte, som er lette at se, og hvor vilkårene for parkering fremgår. Hvis der er tidsbegrænset parkering, eller hvis det koster noget at parkere på pladsen, skal det fremgå af skiltene. Det skal også fremgå, hvis man kan blive opkrævet en kontrolafgift for ikke at overholde reglerne på pladsen.

En kontrolafgift skal være skriftlig, og den skal indeholde en række oplysninger. Det skal fx fremgå, hvilke parkeringsvilkår man har overtrådt, tid og sted for overtrædelsen og oplysninger om, hvem man kan kontakte, hvis man har indsigelser.

Inden for disse rammer kan ejeren af en parkeringsplads som udgangspunkt selv bestemme, hvilke vilkår der skal gælde. Urimelige vilkår kan dog tilsidesættes efter aftalelovens ugyldighedsregler. Forbrugerombudsmanden har fx vurderet, at det var urimeligt, at det beløb, som en forbruger betalte ud over prisen for én times parkering, ikke gav forbrugeren tilsvarende længere tids parkering eller tilbagebetaling af det overskydende beløb.

Betaling via parkeringsapps

Hos mange parkeringsselskaber kan forbrugere betale for parkering via mobilapps. Hvis en app bruger mobilens gps-funktion til at finde ud af, hvor forbrugeren er parkeret, skal appen oplyse forbrugeren om det, hvis der kan være fejl i den placering, som gps-funktionen viser. Hvis den ikke gør det, og forbrugeren på grund af fejl i appen betaler for parkering i et andet område end der, hvor vedkommende faktisk har parkeret, kan parkeringsselskabet ikke opkræve en kontrolafgift for manglende betaling. Det er i den forbindelse ikke tilstrækkeligt, at der står i parkeringsselskabets eller appudbyderens standardvilkår, at forbrugeren selv skal sikre sig, at gps-funktionen har valgt det rigtige område.

Til forbrugeren

Parkeringsklagenævnet

Forbrugerombudsmanden modtager langt flere henvendelser, end vi har ressourcer til at behandle, og vi er derfor forpligtet til at prioritere blandt de henvendelser, vi modtager. Du kan derfor ikke være sikker på, at vi starter en proces op over for virksomheden i anledning af din klage.

Har du fået en kontrolafgift, som du mener, er uberettiget, kan du klage til Parkeringsklagenævnet. Det kræver, at du har gjort indsigelse over for virksomheden inden for tre måneder, og at virksomheden har afvist indsigelsen.

Læs mere på Parkeringsklagenævnets hjemmeside