Abonnementer

Strøm- og andre energiprodukter

Der er flere myndigheder, der fører tilsyn med, om energiselskaber overholder lovgivningen. Det gælder både den sektorspecifikke lovgivning, der kun gælder for virksomheder på energimarkederne, og den almindelige forbrugerbeskyttende lovgivning, der gælder for alle virksomheder på tværs af brancher.

Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med virksomheders overholdelse af markedsføringsloven og en række andre forbrugerbeskyttende love, samt i et vist omfang de sektorspecifikke forbrugerbeskyttende regler. Forbrugerombudsmanden prioriterer, hvilke problemstillinger og sager Forbrugerombudsmanden skal behandle, på baggrund af de klager, som Forbrugerombudsmanden modtager fra forbrugere, organisationer og virksomheder.

Forbrugerombudsmanden behandler sager om energiselskabers telefonsalg og aftaleindgåelse i øvrigt, markedsføring af grøn strøm og priser, herunder gebyrer. 

Forbrugerombudsmanden behandler ikke konkrete økonomiske tvister mellem en forbruger og et energiselskab, men henviser i stedet forbrugeren til at klage til Ankenævnet på Energiområdet.

Kontakt Forbrugerombudsmanden

Forsyningstilsynet er en tilsynsmyndighed, der fører tilsyn med dele af den sektorspecifikke lovgivning på el-, gas- og varmeområdet. Forsyningstilsynets opgaver omfatter bl.a. tilsyn med detailmarkederne for el og gas, dvs. med de selskaber man som forbruger køber el og gas af. Forsyningstilsynet fører bl.a. tilsyn med, at energiselskaber har korrekte og relevante oplysninger om energiselskabernes produkter på deres hjemmesider og på prisportalen elpris.dk, hvor forbrugere kan sammenligne elprodukter og elpriser på markedet. Herudover omfatter Forsyningstilsynets tilsynsforpligtelser blandt andet:

  • Krav til indholdet af en elregning, herunder elregninger, hvor en del af elregningen er indefrosset som følge af indfrysningsordningen.
  • Krav om, at de anvendte mængder ved acontobetaling skal være rimelige og afspejle det forventede strømforbrug.
  • Krav i forbindelse med skift af leverandør, herunder krav til at modtage en slutafregning.
  • Energiselskabers krav om sikkerhedsstillelse hos en forbruger.
  • Energiselskabers mulighed for at afbryde strømmen hos en forbruger.
  • Energiselskabers opkrævning af og varsling om forhøjelse af gebyrer for at administrere indefrysningsordningen for husstande og virksomheder.
  • Netselskabers prisfastsættelse af nettariffen for transport af strøm.

Forsyningstilsynet behandler ikke konkrete økonomiske tvister mellem en forbruger og et energiselskab, men henviser i stedet forbrugeren til at klage til Ankenævnet på Energiområdet.

Kontakt Forsyningstilsynet (forsyningstilsynet.dk)

Energistyrelsen er den administrerende myndighed for lovgivningen om elmarkedet i Danmark. Derudover fører Energistyrelsen tilsyn med dele af den sektorspecifikke lovgivning på el-, gas- og varmeområdet.

Hvis du har spørgsmål til, hvordan reglerne i den sektorspecifikke lovgivning på energiområdet skal forstås, kan du kontakte Energistyrelsen.

Ift. indfrysningsordningen fører Energistyrelsen tilsyn med energiselskabers oplysningspligt om indfrysningsordningen og forbrugeres ret til indfrysning af en del af energiregningen.

Kontakt Energistyrelsen (ens.dk)

Energinet er en selvstændig offentlig virksomhed, som varetager den overordnede infrastruktur på el- og gasområdet. Energinet ejer og driver et it-system kaldet DataHub, hvor oplysninger om forbrugeres løbende forbrug, priser, nuværende energiselskab mv. er samlet. DataHub håndterer al datakommunikation mellem aktørerne om danskernes måledata med henblik på at sikre nødvendig information til at afregne forbrugerne.

Energinet fører blandt andet tilsyn med, at et energiselskabs registreringer om en forbruger i DataHub er korrekte. Det drejer sig blandt andet om et energiselskabs registreringer af en forbrugers leverandørskifte, en forbrugers til- og fraflytning samt andre adresseændringer og afbrydelse af strømmen hos en forbruger. Alle forbrugere afregnes ud fra oplysningerne i DataHub. Forbrugere har adgang til deres egne data fra DataHub på hjemmesiden Eloverblik

Hvis du har spørgsmål til Energinets DataHub, herunder processer relateret til kundestamdata og målepunktsstamdata, kan du kontakte Energinet/DataHub.

Kontakt Energinet/DataHub (energinet.dk)

Ankenævnet på Energiområdet behandler civilretlige tvister om økonomiske krav mellem private forbrugere og energiselskaber om køb og levering af strøm, gas og fjernvarme. Ankenævnet inddrager både den almindelige forbrugerbeskyttende og den sektorspecifikke lovgivning i nævnets behandling af en klage. Ankenævnet behandler kun klagen, hvis den er indgivet efter, at forbrugeren har klaget skriftligt til energiselskabet. Det koster et gebyr på 160 kr. at klage til ankenævnet.

Hvis du mener, at du har penge til gode hos et energiselskab eller bestrider energiselskabets opkrævning hos dig, kan du ringe til ankenævnets hotline på tlf. 41 71 53 01 eller finde flere oplysninger om ankenævnet

Kontakt Ankenævnet på Energiområdet (energianke.dk)