Forbrugeraftaler

Ændringer i aftaler uden forbrugerens accept

Aftaler er bindende både for forbrugere og virksomheder. Derfor skal virksomheden som udgangspunkt have forbrugerens accept, hvis virksomheden vil ændre aftalen.

En aftale mellem en forbruger og en virksomhed er bindende for begge parter. Det kan dog aftales, at virksomheden i visse tilfælde har ret til at foretage ændringer i aftalen, som forbrugeren bliver bundet af uden først at skulle acceptere ændringerne

Kræver gyldigt aftalevilkår

En virksomhed kan kun ændre en aftale uden et aktivt samtykke fra forbrugeren, hvis det fremgår af aftalen. Der skal være et aftalevilkår, der beskriver rammerne og proceduren for de ændringer, som virksomheden må foretage.

Da sådan et aftalevilkår fraviger det retlige udgangspunkt til skade for forbrugeren, vil det dog kunne tilsidesættes, efter aftalelovens § 38 c, jf. § 36, hvis det er urimeligt.

Vil virksomheden sikre sig, at et aftalevilkår, der giver virksomheden ret til at foretage ændringer til skade for forbrugeren uden forbrugernes samtykke, ikke er urimeligt, skal vilkåret opfylde disse betingelser:

  • Aftalevilkåret skal på en klar og forståelig måde beskrive, hvilke omstændigheder, der kan begrunde en ændring, og de retningslinjer, der gælder for sådanne ændringer.
  • Virksomhedens ændringsadgang må ikke være ubegrænset eller vilkårlig.
  • Virksomheden skal være forpligtet til at give forbrugeren individuelt varsel om ændringen i rimelig tid, inden den træder i kraft. Varslet skal indeholde en klar og forståelig beskrivelse af ændringens omfang, begrundelsen for ændringen og om forbrugerens opsigelsesret.
  • Forbrugerne skal have ret til at opsige aftalen inden ændringerne træder i kraft, hvis de ikke kan acceptere de nye ændringer.

Kun bindende, hvis virksomheden følger aftalen

Virksomhedens ændringer får naturligvis kun virkning over for forbrugeren, hvis virksomheden følger den fremgangsmåde, der fremgår af aftalevilkåret.

Forbrugeren er fx ikke bundet af en ændring, hvis ikke virksomheden har givet forbrugeren varsel om ændringen i rimelig tid, inden den trådte i kraft. Det samme gælder, hvis aftaleændringen ikke kan rummes inden for de omstændigheder/grunde til ændringer, der er beskrevet i aftalevilkåret.

Særregler om aftaleændringer

Inden for nogle brancher findes der særlige regler om varsling af aftaleændringer. Dette gælder fx forsikringsaftaler (bekendtgørelse om god skik for forsikringsdistributører), elleveringsaftaler (elleveringsbekendtgørelsen) og teleaftaler (slutbrugerbekendtgørelsen).

Bekendtgørelsernes bestemmelser kan dog ikke ændre ved de aftaleretlige regler, der er beskrevet ovenfor. Disse regler følger nemlig af lov, og kan ikke ændres ved en bekendtgørelse. Derfor skal særreglerne forstås sådan, at de ikke erstatter de aftaleretlige regler, men at de i stedet tilfører nogle yderligere krav, der skal overholdes ved siden af de aftaleretlige regler. Virksomhederne kan altså ikke nøjes med blot at overholde reglerne i bekendtgørelserne, men skal fortsat have gyldig hjemmel i aftalen for at kunne fortage ændringer uden forbrugerens accept, jf. ovenfor.

Vildledning

Virksomheder skal altid overholde markedsføringslovens forbud mod vildledning. Det gælder også i forbindelse med aftaleændringer.

Det følger af markedsføringslovens §§ 5-6, at en virksomhed ikke må vildlede ved at udelade eller skjule væsentlige oplysninger eller præsentere væsentlige oplysninger på en uklar, uforståelig, dobbelttydig eller uhensigtsmæssig måde.

Reglen er fx relevant, når virksomheder udfærdiger de varslingsbreve, der skal informere forbrugerne om de kommende ændringer. Her er det særligt vigtigt, at ændringernes reelle omfang og betydning præsenteres klart og korrekt.

Relaterede sager

Se alle