Forbrugeraftaler

Ændringer i aftaler uden forbrugerens accept

Aftaler er bindende både for forbrugere og virksomheder. Derfor skal virksomheden som udgangspunkt have forbrugerens accept, før virksomheden kan ændre aftalen.

Aftaler er bindende både for forbrugere og virksomheder. Virksomhederne kan dog aftale med forbrugeren, at virksomheden får ret til at foretage fremtidige ændringer, som forbrugeren bliver bundet af uden at samtykke aktivt.

Kræver gyldigt aftalevilkår

En virksomhed kan kun ændre en aftale uden et aktivt samtykke fra forbrugeren, hvis det fremgår af aftalen. Der skal være et aftalevilkår, der beskriver rammerne og proceduren for de ændringer, som virksomheden må foretage.

Da sådan et aftalevilkår fraviger det retlige udgangspunkt til skade for forbrugeren, kan det tilsidesættes, hvis det er urimeligt, jf. aftalelovens § 38 c, jf. § 36.

Vil virksomheden sikre sig, at aftalevilkåret ikke tilsidesættes, skal vilkåret opfylde disse betingelser:

  • Aftalevilkåret skal på en klar og forståelig måde beskrive, hvornår, hvordan og i hvilke situationer virksomheden kan foretage ændringer.
  • Virksomhedens ændringsadgang må ikke være ubegrænset eller vilkårlig.
  • Forbrugerne skal modtage individuelt varsel om ændringen i rimelig tid, inden den træder i kraft. Varslet skal indeholde en klar og forståelig beskrivelse af ændringens omfang og forbrugerens opsigelsesret.
  • Forbrugerne skal have mulighed for at opsige aftalen, hvis de ikke vil acceptere de nye ændringer.

Kun bindende, hvis virksomheden følger aftalen

Virksomhedens ændringer får naturligvis kun virkning over for forbrugeren, hvis virksomheden følger den fremgangsmåde, der fremgår af aftalevilkåret.

Forbrugeren er fx ikke bundet af en ændring, hvis ikke virksomheden har givet forbrugeren varsel om ændringen i rimelig tid, inden den trådte i kraft. Det samme gælder, hvis aftaleændringen ikke falder inden for de typer af ændringer, der er beskrevet i aftalevilkåret.

Særregler om aftaleændringer

Inden for nogle brancher findes der særlige regler om varsling af aftaleændringer. Dette omfatter fx forsikringsaftaler (bekendtgørelse om god skik for forsikringsdistributører), elleveringsaftaler (elleveringsbekendtgørelsen) og teleaftaler (slutbrugerbekendtgørelsen).

Bekendtgørelsernes bestemmelser kan dog ikke ændre ved de aftaleretlige regler, der er beskrevet ovenfor. Disse regler følger nemlig af lov, og kan ikke ændres ved en bekendtgørelse. Derfor skal særreglerne forstås sådan, at de ikke erstatter de aftaleretlige regler, men at de i stedet tilfører nogle yderligere krav, der skal overholdes ved siden af de aftaleretlige regler. Virksomhederne kan altså ikke nøjes med blot at overholde reglerne i bekendtgørelserne.

Vildledning

Virksomhederne skal altid overholde markedsføringslovens forbud mod vildledning. Det gælder også i forbindelse med aftaleændringer.

Det følger af markedsføringslovens §§ 5-6, at en virksomhed ikke må vildlede ved at udelade eller skjule væsentlige oplysninger eller præsentere væsentlige oplysninger på en uklar, uforståelig, dobbelttydig eller uhensigtsmæssig måde.

Reglen er fx relevant, når virksomheder udfærdiger de varslingsbreve, der skal informere forbrugerne om de kommende ændringer. Her er det særligt vigtigt, at ændringernes reelle omfang og betydning præsenteres klart og korrekt.

Relaterede sager

Se alle